Trung tâm

Trung tâm thư viện

Kết quả xổ số miền nam thứ 4Cơ cấu tổ chức của trung tâm gồm có: Giám đốc, Phó giám đốc Tổ trưởng, Tổ phó tổ nghiệp vụ (nếu có) và các cán bộ chuyên môn nghiệp vụ. Giám đốc, Phó giám đốc trung tâm, Tổ trưởng, Tổ phó tổ nghiệp vụ (nếu có) do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo […]

Trung tâm Ngoại ngữ – tin học và đào tạo liên tục

Kết quả xổ số miền nam thứ 41. Quá trình hình thành và phát triển: Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học trực thuộc trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp được thành lập theo Quyết định số 1917/QĐ-BCN ngày 24 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương). Trung tâm là […]

Trung tâm Hợp tác quốc tế

1. Quá trình hình thành và phát triển: Lịch sử hình thành và phát triển: Trung tâm Hợp tác quốc tế tiền thân là Trung tâm tư vấn và Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được thành lập theo quyết định số 25/1999/QĐ-BCN ngày 18 tháng 05 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ […]

Trung tâm Quản lý xây dựng và dịch vụ hỗ trợ đào tạo

1- Cơ cấu tổ chức: Ban quản lý xây dựng được thành lập theo Quyết định số 461/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp trên cơ sở tách ra từ  phòng Hành chính quản trị. Cơ cấu tổ chức của đơn vị […]