Ban Giám hiệu

TS Trần Hoàng Long

Hiệu trưởng Nhà trường

Email: thlong@sky2light.com

NGƯT. TS Trần Đức Cân

Phó Hiệu trưởng phụ trách xây dựng và cơ sở vật chất

Email: tdcan@sky2light.com

TS Nguyễn Ngọc Khương

Phó Hiệu trưởng phụ trách tổ chức cán bộ và học sinh sinh viên

Email: nnkhuong@sky2light.com